مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

ABC: غارت آثار باستانی مصر با استفاده از آشوب های سیاسی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از ABC – آثار باستانی مصر در خطر نابودی قرار گرفته است. دزدان مقابر که غالبا کاملا مسلح اند با استفاده از ناآرامی های سیاسی  و حفاظت ضعیف به غارت سایت های باستانی مشغول اند. مسئولین امر ضمن احساس ناتوانی در متوقف کردن این روند، از نابودی آثار باستانی مصر در هراس اند.     

http://abcn.ws/13OlM8g

 

مطالب مرتبط