مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: بحران تونس: پیوستن دهها هزار نفر به معترضان

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح  – دهها هزار معترض با راهپیمایی در پایتخت تونس خواهان استعفای حکومت اسلام گرایان شدند. پس از بروز بحران سیاسی تونس که دو هفته قبل با ترور یک مقام سیاسی برجسته آغاز شد، این بزرگ ترین تظاهرات در نوع خود به شمار می رود.

لازم به ذکر است علیرغم درخواست معترضان در روز سه شنبه، رهبر حزب اسلام گرای حاکم تونس گفت تحت فشار مخالفان عقب نشینی نخواهد کرد. پس از ترور یکی دیگر از مخالفان سیاسی حکومت در فوریه گذشته راشد الغنوشی تأکید کرد به احتمال زیاد بحران عمیقی گریبانگیر کشورهای شمال آفریقا خواهد شد.

مطالب مرتبط