مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Sky News: بشار اسد سوگند خورد به ترورها در سوریه پایان بخشد

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از  Sky News – بشار اسد در یک سخنرانی در تلویزیون ملی سوریه مخالفان سیاسی حکومتش را ورشکسته هایی خواند که نمی توانند در حل جنگ داخلی سوریه نقشی  ایفا کنند. بشار اسد گفت: با ترور، با مشت آهنین باید برخورد کرد. هیچ انسان عاقلی فکر نمی کند از طریق سیاسی می توان با ترور مقابله کرد.    

http://bit.ly/13GiGnC

 

مطالب مرتبط