مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Fox News: رهبر حزب نهضت تونس خطاب به معترضان: حکومت سرنگون نخواهد شد

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Fox News علیرغم درخواست معترضان در روز سه شنبه، رهبر حزب اسلام گرای حاکم تونس گفت تحت فشار مخالفان عقب نشینی نخواهد کرد. پس از ترور یکی دیگر از مخالفان سیاسی حکومت در فوریه گذشته راشد الغنوشی تأکید کرد به احتمال زیاد بحران عمیقی گریبانگیر کشورهای شمال آفریقا خواهد شد.

تونس – حزب نهضت – اسلام گرا – ترور – بحران – شمال آفریقا

مطالب مرتبط