مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Fox News: حزب فلسطینی مذاکرات صلح را رد می کند

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Fox News – سازمان چپ گرای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین گفتگوهای جدید صلح با اسرائیل را که برنامه ریزی آن پس از سه سال توقف ساعت ها پیش از سر گرفته شد رد کرد. این جبهه اعلام کرد: از سر گیری مذاکرات یک حرکت یک طرفه توسط محمود عباس رهبر فلسطین بود که نتوانست پشتیبانی همه گروه های آزادی بخش فلسطین را به دست آورد.

  http://fxn.ws/1cgKDcB

 

مطالب مرتبط