مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Christian Science Monitor: گزینه های سیاسی مناسب محدود ایالات متحده در مصر با در نظر گرفتن اعتراضات جدی در خیابان های مصر

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Christian Science Monitor – کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز گذشته شهادت سه ناظر مصری از آنچه در مصر می گذرد و آنچه ایالات متحده باید در این رابطه انجام دهد – البته اگربتواند کاری بکند – را دریافت کرد.

بر اساس شهادت سه ناظر مصری، آمریکا امکانات اندکی برای شکل دهی به حوادث جاری در مصر دارد و بعید به نظر می رسد بتواند در این مورد از نفوذ و امکانات خود استفاده کند.  

http://bit.ly/13LAIbx

مطالب مرتبط