وزیرستان پاکستان، بهشت افراطی ها و معادله امنیت گفتگو با پیر محمد ملازهی کارشناس پاکستان

فرزاد رمضانی بونش
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

 
مقدمه: وزیرستان شمالی و جنوبی با هم منطقه وزیرستان را تشکیل می‌دهند. در این بین در طول سالهای گذشته این منطقه همواره به پایگاه مهمی برای جریان …