مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

نقش و جایگاه کاملا هریس در آینده ریاست جمهوری آمریکا

اشتراک

سيده مسعوده مير مسعودي

 تحلیلگر روابط بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC 

 

سلامتی جسمی یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری هاست و کهولت سن نیز عامل فیزیولوژیک در  ایجاد خلل احتمالی تصمیم و اجرا آن  محسوب می شود .  با وجود این موارد در جو بایدن ،کسب بیشترین آرا الکترال  ، مسیر او را به طرف جایگاه ریاست جمهوری آمریکا پیش  راند و این  موضوع یک نگرانی عمومی نگفته ،نه تنها برای مردم آمریکا بلکه برای جهان  ایجاد کرده است چرا که آمریکا به عنوان هژمون و یا حداقل ابر قدرت که در بیشتر تصمیمات جهانی یک پایه بنیادی و تاثیر گذار است چرا این چنین نماینده ای برای این پست مهم انتخاب کرده است  . جو بایدن با حواس پرتی در گفتن بعضی از کلمات  در چند ماه اخیر و سابقه افسردگی بعد از مرگ فرزندش و کهولت سن ،این نگرانی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که آیا در جایگاه مهم ریاست جمهوری قادر به خرد و اندیشه برای تصمیمات مهم و کلیدی خواهد بود ؟

هرچند با انتخاب معاون جوان، خانم کاملا هریس این نگرانی کمی کمرنگ شده ولی هنوز به قوت  خود باقی است.حال این سوال پیش می آید با وجود دموکرات های جوان و حتی تجربه دار و سالم جسمی دیگر، چرا قرعه انتخاب بنام بایدن چرخید ؟ 

پاسخ را شاید بتوان قدرت گرفتن تیمی از دموکرات ها که اگر واژه اوبامیسم را بکار ببریم بیراهه هم نرفته ایم هست  طیفی از دموکرات ها که بیشتر به پروژه جهانی شدن معتقدند  و در سیاست داخلی ، محوریت  آمریکا در سایه و دیپلماسی نرم را در قبال کشورهای مهاجم را به کار می گیرند و سعی دارند در  دو روی سکه بازی متفاوتی داشته باشند و بازیگران قهاری هستند و در بیان سیاست های اعلامی خود بشدت جذاب هستند و اندیشه ها و سیاست های درونی و اجرای خود را در صفحه دیگری بازی می کنند که برای همه به نمایش گذاشته نمی شود . در نمای بیرونی پروژه دهکده همه برای همه را دارند . در این طیف ،توافق های در سایه بیشتر از آشکار است و انتخاب بایدن به عنوان سیاست مدار کهنه کار ،می تواند در پیاده کردن تصمیمات  این طیف هم در داخل و هم در خارج بسیار  موثر باشد . اوبامیسم شاید اندیشه به ظاهر اندیشه  دهکده جهانی را در ذهن ها به نمایش بگذارد ولی در سایه و پنهان  ،پایه اصلی و بنیادی همان سیاست اول آمریکا  است .

قرار دادن بایدن در جایگاه ریاست جمهوری شاید مردم را از سلامتی جسمی و کهولت سن او نگران کند ولی این طیف در پیش بینی خود  برای جایگزین بایدن نیز اندیشه ای در راستای خود کرده اند   ،یک فرد کاملا همسو با اندیشه های طیف خود  قرار داده اند همانطور که در تحلیل قبلی خود در این مرکز در چند ماه اخیر نوشته ام کامیلا هریس یک دو رگه جوان در رزرو  این موضوع قرار دارد که می تواند این اندیشه حاکم  برای این طیف را پیاده کند .

در این تحلیل  بیان این  هدف است که آشکار شود طیف اوبامیسم که بایدن و هریس را در خود جای داده،  می توانند دو چینش در رهبری و نظم جهانی آمریکا بوجود بیاورند یکی در نگاه آشکار است  سیاست آشکار  در نظر مردم  و در خفا  سیاست در سایه که بنظر نویسنده نیز سیاست در پنهان ،سیاست اعمالی است و سیاست آشکار ،سیاست اعلامی است .

در مقابل سیاست ترامپسیم   که سیاست ،اول آمریکا  را بیان می کرد  ،می تواند خشم عمومی غیر آمریکا را به نفع  اوبامیسم تقویت کند و شاید پاشنه آشیل ترامپ نیز در انتخابات  اخیر آمریکا نیز این مورد باشد .

بهرحال این یک واقعیت غیر قابل انکار است که برای تصمیم سازی و تصمیم گیری علاوه بر تجربه و پیشینه  کاری در سیاست ،نیاز به سلامت جسمی و روحی فیزیولوژیک نیز وجود دارد . اکثرا ایرادی که کشورهای دموکراتیک به کشورهای دیکتاتوری می گیرند این است که دیکتاتورها با ماندن زمان طولانی در بالاترین جایگاه حاکمیت ،فرصت حاکمیت خوب و مسئولیت پذیری و پاسخگو را از دست می دهند ولی با انتخاب بایدن به عنوان نماینده یک طبق خاص با این درجه از کهولت و مشکلات جسمی ،این تصور را به ذهن می آورد که شاید خواست این طیف تفاوت اندكی با طیف ذکر شده داشته باشند .

هرچند دنیا درگیر پاندمی کرونا است و انتخابات آمریکا نیز متاثر از این موضوع چه پیروزی انتخاب بایدن و چه در شکست ترامپ بود ولی باز باید خود را به  زمان سپرد تا ببینیم ویروس کرونا که مستقیما با بهداشت و سلامتی مردم رابطه تنگاتنگ دارد چه اندازه در تصمیم سازی ، حذف و اضافه افراد به عنوان منابع انسانی تاثیر گذار بوده و مداخله خواهد کرد .

واژگان كليدي: نقش ، جایگاه، کاملا هریس ، آینده، ریاست جمهوری آمریکا،سيد مسعوده مير مسعودي

مطالب مرتبط