مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

نشست بررسی زمینه های همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با حضور دکتر سید سلمان صفوی

اشتراک

هسته مطالعات استراتژیک کریدورهای مرکز آینده پژوهی جهان اسلام برگزار می‌کند:

بررسی زمینه های توسعه همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

با حضور دکتر سید سلمان صفوی؛ اسلام شناس و مدیر مرکز بین‌المللی مطالعات صلح.

۱۹ اسفند، ساعت ۱۴۰۰.

لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/iiwfs.com/corridor

مطالب مرتبط