مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد بهترین عملکرد دولت از دیدگاه شهروندان «عملکرد تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات هسته‌یی» بوده است

اشتراک

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی براساس رسالت خویش اقدام به نظرسنجی از مردم ایران در مقاطع مختلف و فواصل زمانی معین می‌کند تا از این طریق بتواند تصویر واقعی از افکار عمومی کسب و نسبت به ارائه و انتشار آن برای استفاده در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مسوولان، اقدام کند.

آخرین نظرسنجی ایسپا با موضوع «ارزیابی شهروندان از عملکرد دولت یازدهم درباره سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌یی» درآبان‌ماه سال جاری انجام شده است.

در همین ارتباط محمد آقاسی، رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اظهار کرد: جامعه آماری این طرح، شامل افراد 18 سال به بالای کشور (اعم از شهری و روستایی) و با تعداد 5449 نمونه انجام شده است.

او در مورد سیمای پاسخگویان طرح اضافه کرد: از مجموع پاسخگویان حاضر در تحقیق، 52 درصد مرد و 48 درصد زن و میانگین سنی افراد حاضر در تحقیق 36.5 بوده است. در این نظرسنجی عملکرد دولت در 9 زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان داد بهترین عملکرد دولت از دیدگاه شهروندان «عملکرد تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات هسته‌یی با حفظ حقوق ملت ایران» بوده است.

مذاکرات هسته‌یی با حفظ حقوق مردم ایران

آقاسی در ادامه به تشریح جزییات برخی‌یافته‌ها پرداخت ازجمله این که؛ در این نظرسنجی‌ از مردم پرسیده شد، عملکرد دولت در زمینه «مذاکرات هسته‌یی با حفظ حقوق ملت ایران» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نتایج نشان می‌دهد 66.9 درصد از پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد از عملکرد دولت در زمینه «مذاکرات هسته‌یی با حفظ حقوق ملت ایران» رضایت دارند. 19.3 درصد نیز به میزان متوسط از عملکرد دولت در این مذاکرات رضایت داشته‌اند.

وی افزود: در سوال دیگری از پاسخگویان میزان امیدواری درباره حل پرونده هسته‌یی با حفظ حقوق ملت ایران پرسیده شد که نتایج نشان داد بیش از نیمی از مردم (یعنی 51.9 درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد به حل پرونده هسته‌یی با حفظ حقوق ملت ایران امیدوار هستند. 22.6 درصد در حد متوسط و 24.7 درصد نیز امید کم و خیلی کم به حل پرونده هسته‌یی دارند.

او ادامه داد: میانگین 3.3 بر روی طیف 1 تا 5 نشان از امید بالاتر از متوسط مردم به حل پرونده هسته‌یی دارد.

آقاسی در ادامه درباره یکی دیگر از یافته‌های این نظرسنجی در خصوص میزان رضایت مردم در خصوص سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دولت اظهار کرد؛ 61.6 درصد از پاسخگویان رضایت زیاد و خیلی زیاد از عملکرد دولت در این زمینه دارند. 21.7 درصد در این زمینه رضایت متوسط و تنها 16.7 درصد رضایت کم و خیلی کم داشته‌اند.

 

مطالب مرتبط