مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

سایه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان – گفتگو با دکتر سید وحید ظهوری حسینی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

تیم اصلاحات و همگرایی یا دکتر عبداله تیم پیشتاز در دور نخست، مدعی است که نهاد برگزار کننده انتخابات به نفع تیم «تحول و تداوم» تقلب گسترده کرده است. این تیم با «مستندات» و «مدارک» رییس دبیر خانة کمسیون برگزاری انتخابات را متهم به انتقال ورق ها و صندوق های رای دهی را به مکان نامعلوم، کرده و ناظرین اش را از کمسیون فرا خوانده و روابط کاری اش را با این نهاد قطع کرده است.در همین راستا برای بررسی بیشتر انتخابات در افغانستان گفتگویی با دکتر ظهوری حسینی داشته ایم: واژگان کلیدی: تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ، تقلب در افغانستان، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:

دور دوم انتخابات با شور وضوق خاصی از سوی مردم برگزار شد، اما دچار نوعی چالش بزرگ شده است که ممکن است منجر به بحرانی در افغانستان گردد. شرایطی که اکنون در افغانستان موجود است به گونه ای است که انتخابات مورد اعتراض کاندیدای نخست در دور اول انتخابات قرار گرفته است. یعنی دکتر عبداله در دور نخسیت بیشتری آرا را داشته است و بر این اساس شرایطی را در افغانستان مطرح می کنند که و از وضعیتی که ممکن است در انتخابات بازنده گرد از صحنه دور کرده است . در واقع شرایط را به نفع طرف مقابل واگذار کرده است. این امر دو واقعیت را در کنار خود دارد نخست اینکه به نوعی تقلب بزرگ صورت گرفته است که آقای عبداله مشخصا درک کرده است و احساس کرده است که این تقلب گسترده به نفع کاندیدای دیگری بوده است و یا اینکه نوعی هماهنگی و هم خوانی بین کنار کشیدن آقای عبداله ( با توجه به اینکه در چنین شرایطی نباید صحنه را ترک میکرد ) وجود دارد که این امر نیاز به واکاوی دارد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:مهمترین حامیان تقلب سازماندهی شده چه کشورها و گروه هایی هستند؟

شایعانی وجود دارد که دولت افغانستان هم در این تقلب سازماندهی شده دست داشته است. همچنین به نظر میرسد کمیسیون مستقل انتخابات در این تقلب گسترده دست داشته است. آرایی که در مراکز وسیعی به گونه متقلبانه جمع آوری شده است توسط کمیسیون انتخابات تایید شده است و در حالی که مشخص است تقلب شده است . مثلا یک نفر چندین بار رای داده است. مثلا در پکتیا که بیشتر آن به احمد زی رای داده اند حتی صندوق های رای با کمبود رای مواجه شدند و در برخی مناطق که حامیان دکتر عبداله حضور داشته اند آرای ماخوذه بسیار پایین بوده است. همچنین بسیاری از آرا مخدوش بوده است و همچنین دو کامیون توسط پلیس دستگیر شده است مورد تایید کمیسون انتخابات قرار گرفته است در حالیه که از آرای پر شده بوده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:رویکرد کنونی کمیسیون انتخابات افغانستان را با توجه به اینکه هنوز نتیجه انتخابات به گونه رسمی اعلام نشده است را چگونه پیش بینی میکنید؟

کمیسیون انتخابات راه خود را به پیش می برد . ممکن است آرای را بشمارد و شرایطی را پیروی کند. اما داروی در مورد آن قبل از موعد اعلام نتایج کاملا غیر منطقی است. در این حال اعتراضها و احساس خطری که آقای دکتر عبداله در مورد نتیجه انتخابات داشته اند بر تصمیم گیریهای کمیسیون هم تاثیر داشته است. این اثر گذاری در واقع بر فعالیت کمیسون هم تاثیر گذار است. روی هم رفته باید تا قبل از اینکه آرا به گونه رسمی شمارش و اعلام نشده است هیچ پیش داروی کرد و شرایط را برای حریفان از جمله غنی خالی کرد. این امربه نوبه خود اشتباه است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:نگاهی که دولت آقای کرزای به انتخابات دارد چیست؟

مسلم است دولت در جریان برنامه از قبل طراحی شده تقلب بوده است و خواسته به نوعی ظاهر آ نرا حفظ کند. جدا از این باید گفت آقای کرزای حامی کمیسون مستقل انتخابات است. در واقع همه چه طرفدران اشرف غنی احمد زی و چه طرفداران اشرف غنی احمد زی و چه برخی هواداران آقای کرزای جبهه واحدی را تشکیسل داده اند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:در وضعیت کنونی افغانستان چه سناریوهای فراروی انتخابات و جود دارد؟

آنچه مسلم است تقلبی گسترده در انتخابات صورت گرفته است و این تقلب در واقع ابتدای با یک میلون رای اضافی مشخص شد و با اعتراض دکتر عبداله روبرو شد. یک میلیون رای به نفع طرف مقابل یا اشرف غنی احمد زی صورت گرفته است و به گونه مهندسی شده و با حمایت کشورهای خارجی برنامه ریزی شده است و تقلب گسترده به نفع آنها انجام شده است .روی هم رفته شرایط کشور اگر به همین ترتیب به پیش رود احتمال این امر وجود دارد که نیاز به دخالت سازمان ملل و میانجی گری باشد. در همین راستا اشرف غنی احمدزی هم به امریکا رفته است تا برای تثبیت شرایط رایزنی کند. در این حال همه شرایط کنونی به نفع نامزد مورد نظر یعنی اشرف غنی است و این چرخش مورد خشم همه مردم و طرفداران عبداله شده است خود دکتر عبداله هم بسیار به دست اعتراض کرده است.

مسلم است که اگر افغانستانی ها تن به بحران دهند وضعیت خیلی بغرنج تر خواهد شد و مشکلات بیشتر میشود. اما آنچه باید مورد انتظار باشد کمیسیون مستقل انتخابات کار خود را بدون دغده و همراه با شفافیت کامل به پیش برد و آنچه به صورت کل به دست آمده معرفی ، مطرح و اعلام گردد. بعد از این موضوع و همچنین بررسی روند تقلب در این کشور و بررسی شکایات باید برخی از مسائل چون تقلب را اصلاح و شرایط را قانونی کرد .اما آنچه که می تواند بحران را افرزن کند بی توجهی به تقلب و بحثهای لفطی و درگیریها و …است این امر در مجلس افغانستان هم مطرح شده است. در واقع این جدل ها و بحث ها و موضع گیریهای در مورد وجود تقلب در افغانستان شرایط را در این کشور حساس تر می کند و در کل به نفع دشمنان و کسانی که نفع خاص (چون طالبان و امریکایی ها که اهدافی چون حضور بلند مدت دارند) استفاده گردد. . این امر شرایط را برای مردم افغانستان پیش نخواهد برد. در این حال اکنون اگر چه ناظران دکتر عبداله از کمیسون مستقل انتخابات خارج شده اند ولی کمیسیون مستقل انتخابات به کار خود ادامه داده است. باید گفت برای جلوگری از بحرانی بزرگ تر در کشور باید کمیسیون کار خود را با شفافیت به پیش ببرد و اعتماد مردم را به خود جلب کند و بعد از بررسی شکایات نظر دکتر عبداله و تیم وی را قانع کند تا در پروسه شریک باشند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:آیا میتوان گفت در شرایط کنونی نوعی بسترسازی برای ایجاد نوعی حکومت ائتلافی در افغانستان وجود دارد؟

تلاش هایی برای این امر از قبل صورت گرفته است و تلاش شده است تا حکومتی ائتلافی در افغانستان ایجاد گردد. در این حال برای اینکه بحران در کشور رخ ندهد برخی به دنبال این راه حل هستند. اما من فکر میکنم مردم حکومت ائتلافی را قبول نمیکند   حکومت ائتلافی درکشوری که انتخابات برگزار شده است کاملا بی معنا است. در وقع نامزدها و دو سوی انتخابات کنونی هم حاضر به تکمیل چنین ائتلافی نیستند.

 

مطالب مرتبط