مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

رویترز: فراخوان ارتش مصر برای تظاهرات گسترده با هدف افزایش فشار بر اسلام گرایان

اشتراک

 اسما الشریف و تام پِری – رویترز: فرمانده ارتش مصر مردم را برای برگزاری تظاهرات گسنرده در روز جمعه فراخواند تا بدین وسیله برای مقابله با خشونت های ناشی از برکناری محمد مُرسی رئیس جمهور اسلام گرا و افزایش فشار بر اخوان المسلمین اختیارات بیشتری به دست آورد.

 

http://reut.rs/13bPkxl

مطالب مرتبط