مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Telegraph: درخواست عفو برخی از شورشیان سوریه از دولت اسد

اشتراک

Telegraph– روزنامه تلگراف از تحقیقات زمینیش در سوریه گزارش داده است که بسیاری از مخالفین و شورشیان در حال بازگشت به دولت اسد و درخواست عفو هستند. همچنین خانواده این افراد نیز به مناطق تحت کنترل دولت اسد برگشته اند، به علت اینکه این مناطق امن تر از مناطق در کنترل شورشیان تلقی می شوند.

در گزارش تلگراف، دلیل اصلی این بازگشت سرخوردگی به علت رشد و قدرتگیری گروه های وهابی و تند رو و غلبه آن ها بر دیگر گروههای شورشی است.

 

بازگشت شورشیان و خانواده آن ها در چارچوب طرح دولت است که در آن شورشیان سلاح خود را تسلیم کرده و جواز بازگشت به مناطق تحت کنترل دولت را دریافت می کنند.

 

http://bit.ly/141C04T

مطالب مرتبط