مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

IPSC: انتشارات مرکز بین المللی صلح کتاب “احزاب فدراسيون روسيه و نقش آنها در سياست و حاكميت” تالف دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان و سمیه پسندیده را نیمه دوم مرداد1392منتشر میکند.

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

انتشارات مرکز بین المللی صلح کتاب “احزاب فدراسيون روسيه و نقش آنها در سياست و حاكميت” تالف دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان و سمیه پسندیده را نیمه دوم مرداد1392منتشر میکند. 

کتاب احزاب فدراسیون روسیه دارای سه بخش ، منابع و نمایه و 149 صفحه است.

در اين کتاب تلاش ميشود تا ساختار و سازمان حزبي در كشور روسيه مورد بررسي و شناخت

قرار گيرد، و همچنين ارتباط ميان حزب و جامعه، نقش احزاب و ميزان نفوذ احزاب در سيستم

سياسي اين كشور مورد مطالعه قرار گيرد. نقش و جايگاه احزاب و جنبههاي و جنبههاي ديگر آنها

نظير جايگاه قانوني و بهويژه مسئله هزينهاي احزاب سياسي از ديگر موضوعاتي است كه در اين

نوشتار مورد توجه ميباشد.

دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در روسیه و خانم سمیه پسندیده پژوهشگر همکار مرکز بین المللی صلح و دانشجوی دکترا در مسکو است.

 

 

مطالب مرتبط